Predmet ugovora

Poslužitelj usluga (Master Dizajn/Design u daljnjem textu Master/MASTER/Davatelj usluga)

 • Master se obavezuje isporučiti naručeni (plaćeni) paket u što kraćem vremenu sa identičnim karakteristikama koje stoje u samoj narudžbi.
 • Master svojim korisnicima (na njihov zahtjev) može mjenjati karakteristike samih narudžbi bez dodatnog dostavljanja aneksa ugovora.
 • Master ima pravo pružiti više od 1 usluge korisnicima bez dodatnog aneksa (aneks ugovora se šalje kod prve narudžbe).
 • Master ima pravo promjeniti bilo koju stavku ugovora sa i bez dodatne najave korisnicima (potrošačima).
 • Master zadržava pravo promjene prodajnih paketa i cijena bez dodatnog obavještenja

Uslovi korištenja koji slijede su neophodni kako bismo osigurali što kvalitetniju uslugu svim našim korisnicima,a u isto vrijeme zadovoljili naše zakonske i moralne obaveze. Kupnjom ili korištenjem bilo koje usluge prihvatate ove uslove korištenja. Prihvatanjam uslova obavezujete se poštovati iste.


1. Opšte odredice - opšti uslovi korištenja

 • 1.1 Naručivanjem usluge ili korištenjem iste , slažete se sa ispod navedenim odredicama aneksa ugovora.
 • 1.2 Korisnik naših usluga može biti bilo koje lice starije od 18 godina ,koje prihvata da ispuni ,i pridržava se uslova za korištenje Master usluga.
 • 1.3 U svrhu sklapanja ugovora , Master može tražiti određene lične podatke kako bih mogao adekvatno isporučiti uslugu. Davanjem ličnih podataka (ili unosom pri narudžbi) potvrđujete da ste suglasni s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, da podatke daje dobrovoljno, te garantujete da su podaci tačni i potpuni. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja ugovora.
 • 1.4 U slučaju kršenja opštih pravila, Master ima pravo da trenutno raskine korisnički odnos, odnosno prekine pružati svoje usluge bez ikakve naknade.

 • 2. Obaveze i prava korisnika

 • 2.1 Korisnik ima pravo u svako vrijeme javiti se podršci putem tiketa i/ili chat-a predviđenog za kontakt ,te biti ljubazan i kulturan. Administracija zadržava pravo da ne odgovori na zadano pitanje ,ako isto sadrži pogrdne riječi ,uvrede ,klevete ,prijetenje i slično.
 • 2.2 U slučaju kontaktiranja podške Master-a sa naznacima za prijetnju ,uvredu ,klevetu ,i slično ,Master može isključiti zadane usluge i prekinuti aneks ugovora sa korisnikom sa ili bez predhodne najave i bez naknade.
 • 2.3 Korisnik mora poštovati vrijeme isteka usluga ,te nakon obavještenja o isteku (koje se šalje 1-3 puta) ,mora naznačiti da li želi nastaviti sa zadanom uslugom ,da li želi promjenu paketa ,ili prekid usluge/a. U slučaju ne javljanja korisnika ,Master prekida zadanu uslugu bez tolerancije čekanja. U slučaju javljanja korisnika da želi nastaviti uslugu ,a ne naznači promjenu paketa , Master nastavlja sa pružanjem iste usluge koja je predhodno naručena uz važeći cjenovnik Master Dizajn-a.
 • 2.4 Korisnik je dužan da redovno radi backup i kompletno skladištenje podataka ,naš backup sistem je automatski ali nismo odgovorni za isti (brisanje ili neispravnost backup-a) usled bilo kakvog kvara u dijelu hardvera ili softvera.
 • 2.5 Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog davanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Master-a.
 • 2.6 Korisnik je suglasan da Master ima pravo privremeno ili trajno ograničiti i/ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Korisnik koristio u nekim od sledećih stavki:
 • 2.6 a) prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova,
 • 2.6 b) distribuirao ili poticao distribuciju ilegalnih kopija softvera, softvera koji može uzrokovati štetu, ilegalnih pornografskih sadržaja, neželjenih email poruka,
 • 2.6 c) širio ili pokušao širiti prijeteće, nasilničke, diskriminirajuće, rasističke, klevetničke, maltretirajuće sadržaje,
 • 2.6 d) se spajao na IRC ili P2P servise, držao PROXY skripte i/ili širio VIRUS
 • 2.6 e) bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i serverskog ili mrežnog sistema ispitivao ranjivost sistema, zaobišao sigurnosne mjere, krivotvorio dokaze o izvornosti prometa, nadzirao, mijenjao ili brisao podatke, ili preopteretio serverski ili mrežni sistem,
 • 2.6 f) nanio ili pokušao nanijeti štetu Davatelju usluga (Master-u) ili trećoj strani,
 • 2.6 g) dijelio neograničene količine mail računa, pružanje besplatnog web hostinga i/ili besplatnog email hostinga trećim osobama,
 • 2.6 h) zlonamjerno trošio neograničen promet ili onemogućavao ugodan rad ostalim korisnicima servera,
 • 2.6 i) počinio ili pokušao počiniti zakonski prekršaj.
 • 2.7 Korisnik će biti odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati Master-u ili trećoj strani uslijed kršenja bilo kojeg dijela Ugovora točke 2.6 i uopšte cijelih prava korisnika.
 • 2.8 Korisnik Hosting usluga se obvezuje da nijedan njegov korisnički račun neće zauzeti više od:
 • 2.8 a) 10% procesora na duže vrijeme,
 • 2.8 b) 2% memorije na duže vrijeme,
 • 2.8 c) 5% mrežnih I/O resursa na duže vrijeme,
 • 2.8 d) 2% disk I/O resursa na duže vrijeme,
 • 2.8 e) 1.000 objekata po direktoriju (ne računajući poddirektorije),
 • 2.8 f) 30 istovremenih konekcija prema FTP servisu po jednoj IP adresi,
 • 2.8 g) 200 istovremenih konekcija prema HTTP servisu,
 • 2.8 h) 25 istovremenih konekcija prema MySQL servisu, ili više od 15% diskovne kvote po MySQL bazi podataka,
 • 2.8 i) 30 istovremenih konekcija prema POP3, IMAP ili SMTP servisu po jednoj IP adresi
 • 2.8 Master je omogućio korisnicima velike količine (FLAT) prometa prema internetu kod nekih računa. Veći promet nije namijenjen za zlonamjerno trošenje prometa (npr. veliki upload datoteka na server te distribuciju na internetu i sl.). Svi naši servisi rade na 1GB/s (jedan giga-bitnoj) konekciji ,osim ako to nije drugačije naznačeno.
 • 2.9 Korisnik prihvaća da će koristiti web hosting pakete samo za vlastito namijenjene aplikacije te objavljivanje internet stranice.
 • 2.10 Ukoliko Korisnik ugrozi rad ostalih stranica, korisnik će biti privremeno suspendovan do otklanjanja nastaloga problema uz obavijest od strane Master administracije.
 • 2.11 Ukoliko Korisnik šalje velike količine neželjenih e-mail poruka, SPAM Spaming, Unsolicited Commerce Email, phishing mail, biti će privremeno suspendiran uz obavijest Master-a.
 • 2.12 Davatelj usluga (Master) će u slučaju kontinuiranih i utemeljenih ABUSE prijava privremeno suspendovati Korisniku uslugu. Davatelj se obvezuje proslijediti Korisniku prijavu od kojeg se očekuje trenutna reakcija i otklanjanje incidenta.

  3. Obaveze i prava Master Dizajn-a

 • 3.1 Master Dizajn se obavezuje isporučiti naručeni paket u što kraćem vremenu ,te može ,a i ne mora isporučiti paket prije uplate.
 • 3.2 Master se obavezuje vratiti novac ,ili zamijeniti uslugu novom ako ista ne ispunjava kvalitetan rad ,ima prekide ,i sl. (Više o tome pročitajte u dijelu SLA)
 • 3.3 Master se obavezuje pružati usluge podrške u ticket systemu ,ili na live chatu (ako je dostupan).
 • 3.4 Master se obavezuje da će pregledati svaku prijavu kvara određene usluge i ustanoviti da li je potrebna zamjena ili popravak.
 • 3.5 Na zahtjev korisnika ,Master mora zamijeniti uslugu novom ,istih ili sličnih resursa u slučaju ako korisnik sam primjeti nedostatke ,nepravilnosti ,ili ne funkcionalnost naručenih usluga ,i iste validno opravda. Ako Korisnik nema opravdanja ,Master će izvršiti opomenu. Ako Korisnik bude kontinuirano ponavljao istu grešku ,Master zadržava pravo raskida aneksa ugovora.
 • 3.6 Master se obavezuje besplatno pustiti novu domenu ,ako puštena domena sadrži pravopisnu grešku napravljenu od strane Master-a. Master neće pustiti novu domenu ako ste pogriješili pri narudžbi iste ,ili može pustiti novu uz naknadu troškova prema važećem cjenovniku Master-a.
 • 3.7 Master zadržava pravo da smije nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.
 • 3.7 Master se pridržava prvobitne narudžbe ,u slučaju promjene cijena i paketa ,naručene usluge će ostati po prvobitno naručenoj cijeni do samog isteka. Nakon isteka korisnik je dužan plaćati uslugu po važećem cjenovniku ako želi sa istom nastaviti.
 • 3.8 Master se obavezuje da će održavanje hardverskih i softverskih komponenti radit će se između 22:00 i 07:00 sati po BH vremenu, osim u izvanrednim situacijama kada za to postoji opravdani razlog.
 • 3.9 Master se obavezuje da će u slučaju planiranog prekida rada neke hardverske ili softverske komponente dužeg od 30 minuta obavijestiti Korisnika najmanje 2 dana unaprijed.

  4. Ilegalna upotreba

  Sve usluge koje nudi Master Dizajn se smiju i moraju koristi samo i isključivo za legalne svrhe. Ilegalnim korištenjem usluga možete dobiti prekid istih ,prekid aneksa ugovora ,prekid suradnje ,te u slučajevima krajnjih mjera vaš predmet će biti predan nadležnim agencijama ,potom i nadležnom sudu u svrhu ilegalnog korištenja.
 • 4.1 Master zadržava pravo prekida Web Hosting usluga (bez najave i naknade) ,ili uklanjanjem web stranica u nekim od sledećih tački
 • 4.1 a) U slučaju zloupotrebe servera
 • 4.1 b) U slučaju prekoračenja resursa (Diskovnog prostora ,Ram memorije ,processora ,FTP računa ,e-maila ,MysQl baza podataka i sl.)
 • 4.1 c) U slučaju zloupotrebe i kršenja autorskih prava trećeg lica (illegalno postavljanje muzike ,slika ,videa i sl.)
 • 4.1 d) U slučaju detektovanja zlonamjernih/hakerskih skripti (Proxy ,Nulled ,Phishing ,IP skripti ,hakerski skripti i sl.)
 • 4.1 e) Postavljanjem stranica na Hosting koje sadrže i šire rasnu, vjersku, nacionalnu i bilo koju drugu mržnju.
 • 4.1 f) Stranice koje sadrže neki vid pornografije ,ili uvredljivog sadržaja.
 • 4.2 Stranice na kojima se utvrdi da sadrže dječiju pornografiju ili budu povezane sa istom biće automatski suspendovane, bez prethodne najave ili obavještenja, a prekršitelji će biti prijavljeni odgovarajućoj agenciji za provođenje zakona.
 • 4.3 Takođe nisu dopuštene ni skripte tipa: Topsites ,Bruteforce Programs/Scripts/Applications ,Mail Bombers/Spam Scripts ,File Dump/Mirror Scripts (kao što je rapidshare) ,Banner-Ad services ,Commercial Audio Streaming ,High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites ,Prime Banks Programs ,Forumi i/ili stranice koje su povezane ili distribuiraju warez/pirated/ilegalni sadržaj ,Push button mail scripts ,Prenos ili Streaming Live sportskih događaja(UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF, itd.) ,Tell A Friend Scripts i td.

 • 5. Registracija domena

  5.1 Kod podnošenja zahtjeva za registraciju, transfer ili produženje bilo koje domene Korisnik izjavljuje da je suglasan sa sljedećim pravilima:
 • 5.1 a) Korisnik ima isključivo pravo koristiti registrovanu domenu, organizovati je te oblikovati i kontrolisati njen sadržaj te je odgovoran za isti,
 • 5.1 b) da je dužan domenu koristiti samo u svrhu za koju je domena registrovana i na način uobičajen unutar svjetske internetske zajednice,
 • 5.1 c) da je odgovoran za svaku zloupotrebu domene,
 • 5.1 d) ukoliko je registracijom imena domene prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova ta će domena biti obrisana bez ikakve najave i naknade Korisniku,
 • 5.1 e) naziv domene Korisniku ne smije omogućavati lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba, biti jednak zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje nema pravo,
 • 5.1 f) da je dužan redovno obavještavati Davatelja usluga o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registrovanu domenu, a osobito o promjenama svog pravnog statusa, adrese i/ili ostalih podataka, (više o tome na: SLA)
 • 5.1 g) Korisnik ne smije ni uz naknadu ni bez naknade dati domenu na korištenje drugim osobama,
 • 5.1 h) registraciju i korištenje domena plaća se naknada prema cjenovniku Master-a,
 • 5.1 i) sve obavijesti vezane uz registraciju, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene Master će slati 7-15 dana prije isteka na email adresu Korisnika koju je upisao prilikom procesa narudžbe domene,
 • 5.1 j) domena se neće registrovati ili produžiti dok korisnik koji plaća naknadu ne uplati naknadu za njenu registraciju ili produženje,
 • 5.1 k) Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati i ugasiti domenu,
 • 5.1 l) ako Korisnik registrovane domene prestane koristiti domenu prije isteka razdoblja za koje je naknada plaćena, uplaćena naknada ne vraća se,
 • 5.1 m) kod narudžbe transfera domene Master ne može garantovati sprovedbu transfera ukoliko iz nekog razloga bivši registar odbije transfer ili bivši korisnik ne potvrdi autorizaciju za transfer. Transfer domene Master će odbiti ukoliko do isteka domene preostalo manje od 15 dana.
 • 5.1 n) Ako registar same domene zatraži naknadu za prebačaj (transfer) domene ,korisnik mora snijeti troškove da bi se domena validno prebacila u Master registar.

  6. Postupa korištenja CHAT suluga


  Uslovi korištenja Blab/Boom Chata

 • 6.1Svaki korisnik usluga BLAB/Boom CHAT-a (online dopisivanje u realnom vremenu) je odgovoran za svoje chatere i pisanje na istom.
 • 6.1 a)Master ne snosi odgovornost za registrovane nikove/nickove ,ip adrese vaših chatera ili za njihove email adrese.
 • 6.2 Korisnici BLAB (Pro/Plus) Chata imaju odvojen admin panel koji se pri kreiranju istog konfiguriše Master. Vlasnik ima pravo vršiti izmjene chata (boje ,slike ,playera i td) na vlastitu odgovornost. Master pri instalaciji i završenoj konfiguraciji vrši slikanje postavki svakog chata ,te u slučaju bilo kakvih izmjena od strane korisnika - korisnik sam snosi odgovornost za nastale kvarove ili nefunkcionisanje dijelova chata.
 • 6.2 Boom/Blab popravak kvarova
 • 6.2 a) Master će izvršiti popravak chata BESPLATNO isključivo ako uvidi da korisnik nije mijenjao postavke systema chata (admin panela). U slučaju kvarova (izmjena) od strane korisnika Master će izvršiti popravak isključivo uz naknadu ako je popravka moguća.
 • 6.2 b) U slučaju većih izmjena u systemu (administraciji) chata od strane korisnika Master neće vršiti generalne izmjene već reinstalaciju samog chata.
 • 6.2 c) Ako iz bilo kog razloga popravak chata nije moguć Master će izvršiti reinstalaciju. Kod same reinstalacije Master se odriče garancije na povrat registrovanih nikova i šifri ako se iste ne mogu prebaciti (iz bilo kojeg razloga). Reinstalacija chata je nova i briše sve instalirane nikove ,postavke i td.
 • 6.2 d) Master nije dužan vršiti bilo kakve izmjene na chatu (nakon predavanja administracije korisniku) besplatno. Sve izmjene na chatu na zahtjev korisnika se naplaćuju.
 • 6.2 e) Izmjene chata u BAZI PODATAKA vrši isključivo Administracija Master-a. Korisnik ,kao vlasnik hostinga ima mogućnost izmjena svih baza podataka na vlastitu odgovornost. U slučaju kvara na bazama podataka MASTER NE VRŠI POPRAVKU istih. Master može uraditi isključivo brisanje i dodavanje baze podataka ,dodavanje nove u konfiguraciju i to uz naknadu prema Remote Hands cjenovniku.
 • 6.3 Korisnik/vlasnik chata sam vrši izmjene ograničenja chata ,sam dopušta/blokira ulaze gostiju ,registraciju i limite registracije prema svojim potrebama.
 • 6.4 Master nema obavezu registrovati nikove za Vaše chatere ,kao ni vršiti izmjene na postojećim (već registrovanim nikovima) osim ako to nije unaprijed dogovorenog u opciji Remote Hands ili identičnim uslugama Mastera.

 • Ugovor o pružanju Shoutcast usluga


  7. Postupa korištenja ShoutCast usluga

 • 7.1Svaki korisnik (poručitelj) streaming usluge treba se pridržavati opštih pravila ,te pridržavati se predviđenih limita za shoutcast uslugu kao i:
 • 7.1 a)Korisnik koji ne bude poštovao protok /promet (bandwidth) bit će odmah izbačen do kraja mjeseca (protok se restartuje na svakom početku novog mjeseca). Usluga neće biti trajno ugašena ako se taj postupak ne bude ponavaljao ,ili korisnik treba zakupiti više prostora na shoutcast platformi.
 • 7.1 b) U slučaju da system detektira prelaz bitrate-a (jačine zvuka) ,korisnik će biti automatski izbačen uz mogućnost povrata streaming kao i uz opomenu. Ako se postupak ponovi ,Korisnik će biti trajno suspendovan bez nadoknade.
 • 7.1 c) Ako korisnik na Auto DJ prostor uploaduje neke druge datoteke koje nisu predviđene za ovaj dio ,usluga se suspenduje bez mogućnosti povrata ,ili sam korisnik mora nadoknaditi štetu za čišćenje i reinstalaciju same Auto DJ platforme.
 • 7.1 d) Ako korisnik prelazi limit slušanosti ,usluga streaming može ostati aktivna ,tako da slušaoci preko limita neće čuti muziku (npr. ako imate max. do 50 slušaoca ,51-i slušaoc neće čuti vašu muziku). Ako ovaj postupak bude remetio rad ostalih shoutcast servera , usluga će biti suspendirana na određeno ili ne određeno vrijeme.
 • 7.2 Master Dizajn zadržava pravo promjene streaming-a ,u slučaju ako otkrije da navedeni streaming nije adekvatan za datog naručitelja.
 • 7.3 Master nije odgovoran za kvalitet zvuka ,ako dati streaming ne ide preko adekvatnog player-a. Svaka SHOUTcast usluga u panelu ima predviđene player-e koji se preporučuju za korištenje.
 • 7.4 Master nije dužan ubacivati vaš streaming u web stranicu ,na chat i sl. ako to nije predhodno dogovoreno (uz narudžbu održavanja stranice). Master može ubaciti dotični streaming na web stranicu ,ako je ista rađena kod nas ,te ako je došlo do promjene streaming-a od strane Master-a.
 • 7.5 Master nije odgovoran za rad streaminga preko drugih programa za reprodukciju muzike (Sam BC ,Winamp ,Raduga ,Encode). Master ne može sprovesti testiranje za voditelje ,te sam Klijent je odgovoran da provjeri kvalitet programa svog voditelja ,kao i internet konekciju voditelja. Ako voditelj nema adekvatnu jačinu konekcije (upload-a) Master neće biti u mogućnosti pomoći Klijentu.
 • 7.6 Korisnik je dužan brinuti se o podatcima streaminga (panel password ,shoutcast password ,admin password) ,za gubitak i zloupotrebu istih Master ne snosi nikakvu odgovornost.
 • 7.7 Master može restartovati šifru za SHOUTcast jedino po nalogu vlasnika ,ili ako ima osnovana sumnja zloupotrebe ,te o tome obavijestiti vlasnika.

  Tehnička podrška , pomoć i RV


  8. Opšti uslovi tehničke podrške

 • 8.1 Master Dizajn se obavezuje dati klijentima tehničku 24/7 podršku u vidu TICKET FORME kojoj mogu pristupiti svi klijenti u klijent područiju sa svojim korisničnim imenom i lozinkom uz toleranciju naznačenu u stavu 8.2 a)
 • 8.2 Master ostavlja mogućnost LIVE CHAT-a na web stranici kada je isti online.
 • 8.3 Master nije dužan odgovoriti na pitanje ,ili ukazati pomoć trećem licu. Tehničku podršku može dobiti isključivo osoba koja je uvedena u billing system.
 • 8.4 Master će ostaviti mogućnost PREMIUM tehničke podrške u vidu skype-a i teamviewer-a koju korisnik može označiti prilikom kupnje paketa. Dodatno dodavanje ovog vida tehničke podrške je moguće uz osnovanu sumnju da je ista neophodna za komunikaciju.

  9. Radno vrijeme i tehnička podrška

 • 9.1 Master Dizajn je otvoren:
 • Pon-Pet: 09-18h
 • Sub: 11-17h
 • Ned: NE RADIMO!
 • 9.2 Radno vrijeme tehničke podrške:
 • 9.2 a)Ticket System: 00-24 (napomena: Opšta pitanja Pon-Pet 09-18h ,subotom: 11-17h, nedeljom ne odgovaramo na opšta pitanja. 24 sata tehničke podrške se odnosi na hitne slučajeve dok Pon-Pet 00-06 ,Subota 23-08 te Nedelja: 21-09 sati je tolerancija za kašnjenje odgovora)
 • 9.2 b)Live Chat: Live chat je individualni kontakt otvoren s' namjerom da klijenti ne čekaju na odgovor putem ticket forme. Live chat nema radno vrijeme ,te će biti otvoren uvijek kada je neki od administratora slobodan ,takođe će biti zatvoren ako administrator ima bilo kakvu obavezu.
 • 9.2 c)Skype: Radno vrijeme skype-a je naznačeno pri narudžbi skype podrške uz kupnju bilo kog paketa
 • 9.2 d)TeamViewer: 12-17h opšta pomoć dok 17-22 hitna pomoć (TeamViewer podrška se naručuje kao i skype podrška uz kupnju bilo kog paketa)

  10. Pomoć klijentima

 • 10.1 Svaki klijent će dobiti adekvatnu pomoć za bilo koju uslugu Master Dizajn-a.
 • 10.2 Pregled bilo koje prijave nerada se odvija odmah po primanju zahtjeva ticket forme o neradu date usluge
 • 10.3 Master administratori će pokušati pronaći i popraviti problem za Web Hosting ili SHOUTcast uslugu što je prije moguće
 • 10.4 Ako Master primi više zahtjeva u kraćem vremenu za isti ,ili identičan problem ,zadržavamo pravo uskratiti Vam pristup uslugama ,ili ugasiti uslugu na 24-72 sata zbog detaljnog ispitivanja i popravke problema
 • 10.5 Master administratori će uvijek pregledati prijavljeni problem bez obzira da li isti postoji ili ne
 • 10.6 Ako se bude dešavao identičan problem kontinuirano ,i da to pokaže testiranje od strane Master-a ,Master će zamijeniti uslugu istom ili sličnom
 • 10.7 Master će pokušati pomoći klijentu iako klijent izazove manji problem/kvar ,te uz pomoć i objašnjenje kako da izbjegne kvar. Ako klijent opet vlastoručno napravi kvar ,Master će odbiti pomoć ,ili ta istu tražiti novčanu naknadu u skladu sa važećim cjenovnikom obračunske jedinice 1 sat ,koja se računa po princiu -1/4 h.
 • 10.8 Čestom prijavom identičnog problema ,a da Master administracija ne pronalazi problem ,Master ima pravo angažovati treću ,neovisnu stranu za ispitivanje problema koja će isključivo biti odlučna kod problema.
 • Povezani članci  Ovaj dokument je izdan elektronskim putem, te je pravovaljan bez žiga ili potpisa odgovorne osobe.

  Master zadržava pravo promjene bilo koje stavke uslova korištenja bez predhodne najave.